Het creëren van een gezonde organisatie

Om een gezonde organisatie te realiseren en in stand te houden zijn de volgende drie elementen van belang:

goede arbeidsomstandigheden, een gezond werkklimaat en gezonde medewerkers.

Goede arbeidsomstandigheden:

Bij het creëren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, moeten de volgende processen worden vormgegeven:

•  Risico-inventarisatie en evaluatie: de gezondheid en veiligheidsrisico's moeten bekend zijn, samen met de noodzakelijke beheersmaatregelen.

•  Veiligheid: het veilig inrichten van werkplekken en het aanbieden van veilig gereedschap en werkprocedures.

•  Arbeidshygiëne: een schone werkomgeving met lage blootstelling aan chemische stoffen, geluid en andere schadelijke stoffen.

•  Psychosociale omgeving: een goed werkklimaat, goede communicatie en de juiste stijl van leidinggeven.

•  Communicatie: duidelijkheid over doelstellingen en op handen zijnde veranderingen en de behaalde resultaten.

•  Werkplekverbetering en ergonomie

•  Balans in leef- en werkstijl: er moet sprake zijn van een evenwichtige werkbelasting, die de kwaliteit van het leven van de werknemer niet kan schaden.

Dit alles vraagt om teamwork, waarin management, werknemers en deskundigen een actieplan ontwikkelen en de doelen vaststellen die moeten worden bereikt: er moet een proces van continue verbetering worden gerealiseerd, waarin werkgever en   werknemer hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een gezond werkklimaat:

Een prettig en gezond werkklimaat is vraagt om:

•  een op gemeenschappelijke waarden gebaseerde bedrijfscultuur

•  managementbetrokkenheid: een actief en zichtbaar beleid, inclusief het geven van het voorbeeld

•  een stimulerende en inspirerende stijl van leidinggeven

•  een actief human resources beleid, dat medewerkers in staat stelt hun mogelijkheden ten volle te benutten. Ook moet het besluitvormingsproces op managementniveau kunnen worden beïnvloed

•  het ontwikkelen van de bedrijfscultuur, de stijl van leidinggeven en de medewerkertevredenheid en welbevinden moeten regelmatig worden geëvalueerd door middel van enquêtes.

Gezonde medewerkers:

Gezonde medewerkers zijn in staat economisch succesvolle bedrijven te realiseren. Maar medewerkers zelf dragen ook een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. De volgende aspecten bevorderen het realiseren van gezonde medewerkers:

•  Gezonde werk en leefstijl; een juiste balans, voeding, stoppen met roken, vermijden van drugs, beheerst alcoholgebruik, deelnemen aan sport en lichaamsbeweging

•  Gezondheidsbewaking met de nadruk op gezondheidsrisico's

•  Advies en ondersteuning ten aanzien van werkrelaties, advies op het gebied van de relatie werk en gezondheid, interventies, verwijzing en andere ondersteunende programma's

•  Verzuimbegeleiding: advies, interventies en verwijzing voor behandeling, begeleiding en reïntegratie

•  Open spreekuur; laagdrempelig voor iedereen

•  Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de aanwezige gezondheids- en veiligheidsrisico's

•  Werkgewoontes moeten veilig zijn

•  Periodiek preventief medisch onderzoek (PMO)

•  Welzijn bevorderende programma's, zoals werkstresspreventie, welzijn/ arbeid belevingsonderzoek en advies en mediation (conflictbemiddeling)

CONCLUSIE:

Wanneer alle bovengenoemde aspecten goed op de rit staan, is er sprake van een gezonde organisatie.

Medewerkers in goede arbeidsomstandigheden voelen zich beter (het welbevinden / welzijn stijgt).

Dat heeft een positieve invloed heeft op de kwaliteit en de productiviteit in het werk.

Er zullen minder ongevallen en beroepsziekten voorkomen.

Het verloop zal fors lager zijn, en het verzuim zal afnemen.

Deze effecten samen leiden tot een positief financieel resultaat met lagere kosten en stijgende winst.

Human Arbo Management helpt u om uw eigen organisatie gezond te maken.